ДепартаментИнформатика

Докторанти

Пенко Иванов Желев
 • Име на докторанта
  Пенко Иванов Желев
 • Тема на дисертацията
  Анализ в ИТ проекти (Analitycs in IT projects)
 • Научен ръководител
  проф. Владимир Златев, Университет на Бостън, САЩ и доц. Петя Асенова, НБУ
Златка Койчева Узунова
 • Име на докторанта
  Златка Койчева Узунова
 • Тема на дисертацията
  Изследване на методи за визуализация при генератори за компютърни игри
 • Научен ръководител
  проф. д-р Стоян Малешков
Marouane Soula
 • Име на докторанта
  Marouane Soula
 • Тема на дисертацията
  Data Mining System to Detect sentiments in Financial Text from Newspapers and Web
 • Научен ръководител
  доц. д-р Велина Славова
Слав Емилов Ангелов

Със Заповед на Ректора № З – РК – 15 от дата: 12.10. 2018 година, се назначава научно жури за придобиване на научна и образователна степен "доктор" в професионално направление 4.6. "Информатика и компютърни науки" в състав:

Научно жури в състав:

 1. Проф. д-р Красимир Неделчев Манев, НБУ, професионално направление 4.6. Информатика и компютърни науки
 2. Проф. Иван Николов Ланджев, д.н., НБУ, професионално направление 4.6. Информатика и компютърни науки и 4.5. Математика
 3. Проф. д-р Асен Кънчев Рахнев, Пловдивски университет „Паисий Хилендарски“, професионално направление 4.6. Информатика и компютърни науки и 1.3. Педагогика на обучението по информатика и ИТ
 4. Доц. Димитър Грозданов Христозов, д.н., АУБ, професионално направление 4.6. Информатика и компютърни науки
 5. Доц. д-р Иван Йорданов Костов, ЦАУР, професионално направление 3.8. Икономика

Резерви:

 1. Доц. д-р Георги Теохаров Тупаров, НБУ, професионално направление 4.6. Информатика и компютърни науки
 2. Доц. д-р Бойко Блажев Банчев, ИМИ БАН, професионално направление 4.6. Информатика и компютърни науки

 

 • Име на докторанта
  Слав Емилов Ангелов
 • Тема на дисертацията
  Компютърно симулиране и оценка на фирмени рискове
 • Научен ръководител
  проф. Евгения Стоименова, д.н., ИИТ на БАН
 • Научен консултант
  доц. д-р Иван Костов
 • Дата и час на защитата
  19.04.2019 / 11:20
 • Зала
  703, II корпус

Прикачени файлове - научен ръководител

Йонка Ганчева Ганчева

Защитила

 • Име на докторанта
  Йонка Ганчева Ганчева
 • Тема на дисертацията
  Изграждане на следващо поколение виртуални центрове за данни
 • Научен ръководител
  доц. д-р Васил Фурнаджиев
 • Дата и час на защитата
  19.06.2017 / 13:00
 • Зала
  702, корпус 2
Невяна Димитрова Георгиева
 • Име на докторанта
  Невяна Димитрова Георгиева
 • Тема на дисертацията
  Мрежово кодиране и аналози на дизайни
 • Научен ръководител
  проф. Иван Ланджев, д.м.н.
Стоян Тодоров Боев

Защитил

 • Име на докторанта
  Стоян Тодоров Боев
 • Тема на дисертацията
  Арки и блокиращи множества в проективни геометрии на Йелмслев
 • Научен ръководител
  проф. Иван Ланджев, д.м.н.
Ласко Маринов Ласков

Защитил

 • Име на докторанта
  Ласко Маринов Ласков
 • Тема на дисертацията
  Разпознаване на невмено писмо в исторически документи
 • Научен ръководител
  доц. д-р Николай Киров, доц. д-р Димо Димов - БАН