ДепартаментИнформатика

Ръководител на департамента

 

Доц. д-р Петя Асенова

Доц. д-р Петя Асенова

Завършва висше образование в ПУ „П. Хилендарски“, специалност „Изчислителна математика“. Има две магистърски степени: „Преподавател по математика“ (ПУ „П. Хилендарски“) и „Информатика“ (СУ „Климент Охридски“). Защитава докторска дисертация в областта на приложение на информатиката и информационните технологии в образованието в АПН, Москва, Русия. По-късно специализира в Словения (Приложение на ИТ за оценяване на постиженията в обучението, 1995) и Израел (Информационни технологии в социалната сфера, 2001 г.). Работи дълги години в Националния институт по образование, където е и Научен секретар на института.


От 2001 г. е щатен преподавател в Нов български университет, като последователно е  директор на различни бакалавърски и магистърски програми (Информатика, Мрежови технологии, Управление на проекти по ИТ), ръководител на департамент „Информатика“ (двукратно) и декан на Бакалавърския факултет.


Тя е инициатор и ръководител на проекта за създаване на първата действаща система за електронно обучение в НБУ„Веда“ (2002-2003). Автор и съавтор е на няколко действащи програми в университета: бакалавърска програма „Мрежови технологии“ (на англ. ез.) с направления „Управление на мрежи“ и „Програмиране“, бакалавърска програма „Информационни технологии“ с направления „Технологии за компютърни игри“ и „Бизнес информатика“, магистърска програма „Управление на проекти по информационни технологии“.


Ръководител е на четирима докторанти, успешно защитили дисертация.


Основните изследователски интереси на П. Асенова са в областта на електронното обучение, мултимедията и използването на информационните технологии в образованието и в други социални сфери.


Петя Асенова има дълъг преподавателски опит. Нейните университетски курсове са в широк спектър: математика, дискретна математика, алгоритми, статистика, уебдизайн, мултимедия, бази от данни, училищна информатика. Автор и съавтор е на над 80 научни публикации, 15 учебника и учебни пособия.


Участва в голям брой международни, национални и университетски проекти. Била е представител на група за мониторинг на програма Grundtvig в ЕК с двугодишен мандат и експерт по използване на информационните технологии в образованието към Съвета на Европа. Участва като оценител на проекти в ЕК в Брюксел. Тя е член на екипите за разработване на две утвърдени национални стратегии по информационни технологии – на Република България и на сектор „Образование“. Участва в разработването на редица учебни програми на Министерството на образованието и науката по информатика и информационни технологии за средното училище.


За контакт:

корпус 2, офис 611

тел.: 02/8110 631; в. 26112

e-mail: pasenova@nbu.bg