facebook

ДепартаментИнформатика

Ръководител на департамента

 

Доц. д-р Димитър Атанасов

Доц. д-р Димитър Атанасов
 
=======================
Завършва висше образование във Факултета по математика и информатика на СУ „Св. Кл. Охридски" 
с магистърска степен по „Теория на вероятностите и математичска статистика".
От 2000 до 2005 г. е докторант в Института по психология към БАН.
През 2007 г. защитава докторска теза във ФМИ на СУ „Св. Кл. Охридски" на тема „Робастни методи за скалиране и точково оценяване".

В периода 1999 до 2008 година е препоавател във ФМИ на СУ „Св. Кл. Охридски".  
От 2008 г. е щатен преподавател в НБУ, като последователно е  директор на различни бакалавърски програми. 

Основните интереси на доц. д-р Димитър Атанасов са в областта на статистическите методи, използвани
в психометрията, разклоняващите се стохастични процеси и приложението на статистическите методи в
различни области на науката.
Участвал е в редица национални и международни проекти. 
Автор е на можество публикации в областта на статистиката и нейните приложения.


В преподавателската си практика е разработил курсове в различни области на приложната статистика,
статистическото моделиране и анализ на данни.  

Член е на Българското статистическо дружество и на Българското дружество за измерване и оценяване в образованието.
=========================

За контакт:

корпус 2, офис 611

тел.: 02/8110 631; в. 26112

e-mail:datanasov@nbu.bg