ДепартаментИнформатика

гл. ас. д-р Слав Ангелов

гл. ас. д-р Слав АнгеловДепартамент: Информатика

Телефон: -

E-mail: slav_angelov@abv.bg

Приемно време: Електронна поща: slav_angelov@abv.bg ОнлайнПрофесионална автобиография:

д-р Слав Ангелов има висше образование по Приложна математика в Софийски университет „св. Климент Охридски“. През 2014 г. завършва с пълно отличие магистратура „Оптимизация“ във ФМИ, Софийски университет „св. Климент Охридски“. Междувременно води 2 години упражнения по Линейна алгебра във ФМИ. В периода октомври 2014 – юли 2018 е докторант към НБУ, департамент Информатика. През този период участва в множество проекти на „Лаборатория за управление на рисковете“, по-късно „Център за управление на рисковете“. Проектите засягат въпроси като: АЕЦ „Белене“, газов хъб „Балкан“, електропотреблението на България до 2030 година и други. Дисертационния си труд на тема „Компютърно симулиране и оценка на фирмени рискове“ защитава през април 2019 година, направление 4.6 Компютърни науки и информатика.

Щатен преподавател в департамент „Информатика“ на Нов български университет от 25.09.2017 година. Води лекции по: Приложна математика за икономисти, Количествени методи в мениджмънта, Вероятности и статистика, Алгоритми, Извличане на знания от данни, Статистически методи в икономиката, Приложна статистика, други. От октомври 2018 участва и в съвместната програма между Нов български университет и Шефийлдкия университет - курс Количествени методи за бизнеса.

Автор е на публикации в областта на статистиката, машинното обучение и биоинформатиката. Участва в множество национални и международни конференции по теми, свързани с машинно обучение, статистика, извличане на знание. Научни интереси: алгоритми, регресионен анализ, машинно обучение, извличане на знания, други.