facebook

ДепартаментИнформатика

гл. ас. д-р Марияна Райкова

гл. ас. д-р Марияна РайковаДепартамент: Информатика

Телефон: -

E-mail: mariana_sokolova@yahoo.com

Приемно време: mraykova@nbu.bg, Messanger Mariyana Raykova ОнлайнПрофесионална автобиография:

През 2005г. съм завършила магистърска програма по информатика в ПУ „Паисий Хилендарски“ с отличие. От 2002 – 2005г. съм преподавала като хоноруван асистент в ПУ „Паисий Хилендарски“ по С++, Lisp, Prolog. От 2005г. до сега съм работила като разработчик на софтуерни продукти и по-късно ръководител на екип в „Уебфактори“ ЕООД. През 2007г. продължих образованието си в докторантура на самостоятелна подготовка с тема в областта на електронното обучение. През 2011 година придобих докторска степен в професионално направление 4.6. „Информатика и компютърни науки“,научна специалност 01.01.12. „Информатика“ към ПУ „Паисий Хилендарски“.От пролетен семестър на 2010/2011 учебна годинапостъпих като хоноруван преподавател в НБУ в курсове от бакалавърска програма “Информатика”. От пролетен семестър на 2013/2014 работя като щатен преподавател в НБУ, департамент информатика.


Публикации:

1. Totkov G., E. Somova, M. Solokolova, Test Assesment in the e-Learning Environment, в Сборник трудове на Научно-приложна конференция „Компютърни системи и информационни технологии“, Велико Търново, 3-4 oктомври 2003, ISBN 954-775-289-82003, изд. „Фабер“, 2004, 192-198.
2. Totkov G., E. Somova, M. Sokolova, Modelling of e-Learning Processes: an Approach Used in Plovdiv e-University, Int. Conf. on Computer Systems and Technologies (e-learning), CompSysTech’04, 17-18 June 2004, Rousse, IV.12.1 – IV.12.6.
3. Sokolova M., G. Totkov, About Test Classification in e-Learning Environment, CompSys’05, Varna, 16-17.6. 2005, II.21.1-II.1.6.
4. Соколова М., За електронния тест, Научна конференция 2005 за млади научни работници и студенти, Пловдив, 12 март 2005 г., ISBN: 954-9449-01-7, 267 – 273.
5. Соколова М., Г. Тотков, За класификацията на електронните тестови въпроси, Научна конференция 2007 за студенти, докторанти и млади научни работници, Пловдив, 24.3.2007, ISBN: 978-954-9449-12-6, 3-8.
6. Sokolova M., G. Totkov, Accumulative Question Types in e-Learning Environment, ACM, International Conference Proceeding Series; Vol. 285, Int. Conf. on Computer Systems and Technologies, CompSysTech’07, 14-15 June 2007, Rousse, IV.21-1–IV.21-6.
7. Sokolova M., G. Totkov, Towards Accumulative e-Learning Systems, in Proceedings of the 3rd Balkan Conference in Informatics (K. Boyanov, R. Nikolov, I. Nikolova, M. Nisheva eds.), vol.1, Sept. 27-29, 2007, Sofia, Bulgaria, 513-522.
8. Соколова М., Г. Тотков, Акумулативни тестови въпроси в обучението, Математика и математическо образование, 37-ма пролетна конференция на СМБ, Боровец, 2-6.4.2008, 396-402.
9. Sokolova M., G. Totkov, Extended IMS Specification for Accumulative Test System, Int. Conf. on Computer Systems and Technologies, ACM International Conference Proceeding Series; Vol. 374, Proc. of the 9th International Conference on Computer Systems and Technologies and Workshop for PhD Students in Computing 2008, Gabrovo, Bulgaria, June 12-13, 2008, V.14-1 – V. 14-6.
10. Соколова М., Г. Тотков, Е. Сомова, Акумулиращи тестови системи, 3-та Конференция с международно участие по е-обучение във висшето образование, 15-17 май 2009 г., Свищов, 210-227.
11. Соколова М., Х. Инджов, Г. Тотков, Автоматизирано генериране на тестови въпроси, оценяващи знания по таксономията на Блум, 3-та Национална конференция „Образованието в информационното общество”, 27-28.5.2010 г., Пловдив, 117-124.
12. Indzhov H., M. Sokolova, G. Totkov, A Software Frame for Modelling and Runtime Controlof Adaptive Testing, Int. Conf. on Computer Systems and Technologies, CompSysTech’10, 17-18 June 2010, Sofia, 370-375.
13. Тотков Г., M. Райкова, Глава 5. Моделиране на учебния тест, в „Е-обучението в информационното общество: технологии, модели, системи, достъпност и качество“, Университетско издателство „П. Хилендарски“, 2011.
14. Костадинова Х., Г. Тотков, М. Райкова, Към автоматизирано генериране на тестове по Блум, Сборник на 40-та пролетна конференция на СМБ, Боровец, 5-9 април 2011, 413-422.
15. Hristina Kostadinova, Mariyana Raykova, Geogi Tuparov, Daniela Tuparova,„Possibilities for competency assessment in open source e-learning environments – acomparative study” to the 4th World Conference on Information Technology - Wcit-2013, Maison N.-D. Chat d’Oiseau BRUSELLS, BELGIUM 26-28 November 2013.2.
16. Hristina Kostadinova, Mariyana Raykova, Geogi Tuparov, Daniela Tuparova,„Approaches for Competencies Assessment in Open Source e-LearningEnvironments“, EDUCON2014 – IEEE Global Engineering EducationConference, Istanbul, Turkey, 3-5 April 2014.3.
17. Марияна Райкова, Христина Костадинова, “Оценяване на компетенции всреди за е-обучение”, Математика и информатика, научно-медицинскосписание (подготовка за публикация)
18. Райкова М., Хр. Костадинова, Г. Тотков, Модел и схема за автоматизирано генериране на тестови единици по Рютер, Хербиг и IMS QTI, Пета национална конференция по Електронно Обучение във висшите училища, 16-17 Май 2014 г. Русе, 214-219.
19. Mariyana Raykova, Hristina Kostadinova,, George Totkov, Automatized Test Item Generation in Moodle, Proceeding, CompSysTech '14 Proceedings of the 15th International Conference