facebook

ДепартаментИнформатика

гл. ас. д-р Лъчезар Томов

гл. ас. д-р Лъчезар ТомовДепартамент: Информатика

Телефон: -

E-mail: luchesart@gmail.com

Приемно време: -Професионална автобиография:


д-р Лъчезар Томов има над 10 години работа в софтуерната индустрия, свързана с програмиране за вградени системи, математически методи за оптимизация и уеб програмиране. Интересите му са в областта на качество на софтуера, естетика на програмирането, вероятности и статистика, история и философия на науката. Участвал е в проекти на Лаборатория за анализи и управление на риска към НБУ, в проекти с европейско финансиране, свързани с подпомагане на пряката демокрация чрез информационни технологии. Работи в областта на медицинската статистика, свързана с инфекциозни заболявания заедно с екип от Медицински Университет-София и ИМИ-БАН. Автор на множество статии по история на математиката и книга заедно с ученици от четири училища.


Публикации:

Публикации в рецензирани научни издания за периода 2014 – 2021 г.
на гл. ас. д-р Лъчезар Пламенов Томов,
деп. информатика
1. L.Tomov, The role of aesthetics in software design, development and education part I – review and definitions, 2016, Computer Science and Education in Computer Science Vol.1 Issue 12, pp. 1-16
2. L.Tomov, The role of aesthetics in software design, development and education part II – application of aesthetics, 2016, Computer Science and Education in Computer Science Vol.1 Issue 12, pp. 17-31
3. L.Tomov. JumpMath and the risk management of education, Science. Business. Society. Vol. 1 (2016), Issue 4, pg(s) 21-23 https://stumejournals.com/journals/sbs/2016/4/21
4. Л.Томов – Системен анализ на структурните проблеми на медийното пространство, БГНаука ISSN: 1314-1031, Брой 88 , Април 2016, стр.170-182, http://image.nauka.bg/magazine/bg-science88.pdf
5. L.Tomov, System complexity and system quality for project management, 2017, Computer Science and Education in Computer Science, Print ISSN: 1313-8624, 2017
6. K.Gitsov, L.Tomov, A PRINCE 2 modification of SCRUM with statistical process control, Computer Science and Education in Computer Science, Print ISSN: 1313-8624, pp. 265-279, 2017 https://www.ceeol.com/search/article-detail?id=726920
7. Л.Томов, Опасността от Брекзит и грешката на Насим Талеб, БГНаука ISSN: 1314-1031, Брой 98, Март 2017, стр.137-141, http://image.nauka.bg/magazine/bg-science96.pdf
8. Л.Томов, Колективният имунитет, защо данъците са кражба и защо хората не вярват на експертите, БГНаука ISSN: 1314-1031, Брой 98, Май 2017, стр.11-23, http://image.nauka.bg/magazine/bg-science96.pdf, препечатано в юбилейния 100-ен брой Юли 2017, стр.50-65, http://image.nauka.bg/magazine/bg-science100.pdf
9. Л.Томов, Свободата, Брекзит и изкуственият интелект, БГНаука ISSN: 1314-1031, брой 101, октомври 2017, стр.154-164
10. Л.Томов, Парадоксите на скептицизма, БГНаука ISSN: 1314-1031, брой 104, декември 2017 стр.35-46.
11. Л.Томов, Свръхрегулацията в системата на образованието в България и нейните последствия, БГНаука ISSN: 1314-1031, май 2018, стр.98-115
12. L.Tomov, Aesthetic metrics and the evolution of C language family, Computer Science and Education in Computer Science, 2018, Print ISSN: 1313-8624
13. L.Tomov, Software system readability metrics, Computer Science and Education in Computer Science, 2018, Print ISSN: 1313-8624
14. Р. Леви, Л. Томов, Физика на протеста, Венец, т.9 N.1, Ноември 2018 стр.43-55 http://www.venets.org/getfile.php?id=285
15. Л.Томов, Зенон, Питагор и делимостта, БГНаука ISSN: 1314-1031, бр.112 Септември 2018 стр.110-124
16. Л.Томов, В. Аврамов, Формален модел на аутсорсинга на публични услуги, годишник на Департамент “Администрация и управление” ISSN 2603-297X https://administracija-i-upravlenie.nbu.bg/bg/godishnici/arhiv-na-godishnik-na-departament-administraciq-i-upravlenie
17. Л.Томов. Управление на риска в научните изследвания, сп. Венец, Том 9 N.2, стр. 195-226, ISSN 1314-0426 http://www.venets.org/getfile.php?id=293
18. Л.Томов. Либерализъм и антиваксърство, БГНаука ISSN: 1314-1031, бр.117, Февруари 2019 стр.124-134
19. L.Tomov. Teaching Mathematical Beauty – Infinity in the Room, Proceedings of the Forty-eighth Spring Conference of the Union of Bulgarian Mathematicians Borovetz, April 1–5, 2019 ISSN 1313-3330, pp.125-132 http://www.math.bas.bg/smb/2019_PK/tom/pdf/125-132.pdf
20. L.Tomov, Is Agile Antifagile?, Computer Science and Education in Computer Science, Issue 1,2019, pp.14-20, https://www.ceeol.com/search/article-detail?id=810558
21. L.Tomov, The Euclidean program vs the Socratic method in Teaching Informatics, Computer Science and Education in Computer Science, 2019, Issue 1, 2019, 21-27, https://www.ceeol.com/search/article-detail?id=810568
22. Velev, Valeri & Popov, Metodi & Tomov, Latchezar & Golemanov, Branimir. (2019). Involvement of the gallbladder in the course of viral hepatitis A in childhood. Tropical Doctor, https://journals.sagepub.com/doi/abs/10.1177/0049475519858893
23. Л.Томов, Пресечните точки между философиите на Насим Талеб и Уилям Деминг, БГНаука ISSN: 1314-1031, бр.122, Септември 2019 стр.57-66
24. Л.Томов, Проблемът за мярката, БГНаука ISSN: 1314-1031, бр.125, Декември 2019 https://nauka.bg/problemat-myarkata-vsichko-otnositelno-ne-vsichko-otnosimo/
25. Л.Томов, Рационалност, изчислимост и знание, БГНаука ISSN: 1314-1031, бр.125, Декември 2019 https://nauka.bg/racionalizam-izchislimost-znanie-2/
26. В. Велев, Л. Томов, И. Иванов. Проучване на инвазията с Enterobius vermicularis сред деца в Югозападна България, Детски и Инфекциозни болести, год XI, 2019, брой 2 стр.3-6 http://cml.mu-sofia.bg/CML/Journals/Detski%20i%20infectsiozni%20bolesti/index_bg.html
27. Л.Томов, Несъстоятелността на някои аргументи срещу IQ , Venets: The Belogradchik Journal for Local History, Cultural Heritage and Folk Studies Volume 10, Number 1, 2019, Pages 74-98 http://www.venets.org/index.php?page=12&volume_id=14&issue_id=9
28. Л.Томов, Пробабилистично либертарианство, Българска наука, бр.127 https://nauka.bg/tag/abonament127/page/3/
29. Л.Томов, Либерализъм и епидемии, Българска наука, бр. 130, стр. 98-123 https://nauka.bg/liberalizam-epidemii-broi-130/
30. Л. Томов, Диалектика и абсурд в “Слава на империята“ на Жан Д‘Ормесон, Сп. „Български език и литература“, книжка 3/2020, година LXII https://bel.azbuki.bg/bulgarian/sadarzhanie-na-sp-balgarski-ezik-i-literatura-2020-g/sp-balgarski-ezik-i-literatura-knizhka-3-2020-godina-lxii/?fbclid=IwAR0a-D8MW8zbDaw9sDugIJiCZyFSM_tsSSPGBa6uL8GugVBAfQ2KgFljOxs
31. Л.Томов, Математикът като поет, Пеат Некогаш, бр. 29, юни 2020, https://peatnekoga.com/issue-029/ltomov/
32. Данаил Видински, Л.Томов, Триъгълникът на Паскал, измеренията и числото 3, Българска наука бр. 131 април/май 2020 стр 123-130 https://nauka.bg/bgnauka131/
33. Л. Томов. Двойната криза в САЩ, Българска наука, бр. 134, стр. 104-124
34. L.Tomov, S.Angelov, Climate data interpolation for energy consumption prediction, Computer Science and Education in Computer Science, 2020, (accepted)
35. V. Kostov, L.Tomov and S. Angelov, Software for statistical modeling via tensor algebra, Computer Science and Education in Computer Science, 2020, (accepted)
36. Л.Томов, Развитието на епидемията в България, Българска Наука, специален брой “Пандемията и ние“, 10.10.2020 https://nauka.bg/pandemiq-nie/
37. Л.Томов Истина и красота в математиката, Пеат Некогаш, бр. 30, септември 2020, https://peatnekoga.com/issue-030/tomov-istina/
38. Л.Томов, Г. Дойчинов, Абрахам Валд и статистическите изследвания върху самолетните брони,“ Математика и Информатика“, книжка 5/2020, година LXIII
39. Л.Томов, Антикрехкост и епидемии, Венец, Венец Том 11, Брой 2, 2020, http://www.venets.org/getfile.php?id=324
40. Математика и стил, Пеат Некогаш, бр. 31, бр.31,януари 2021, https://peatnekoga.com/issue-031/tomov-matematika-stil/
41. А. Николова, Л. Томов, Жозеф Жюст Скалигер и приносът му за хронографията, Българска наука, бр. 138, стр. 86-96, https://nauka.bg/bgnauka138/
42. Л. Томов, Израел Гелфанд като педагог, Българска наука, бр.139, стр.112-124, https://nauka.bg/bgnauka139/ https://nauka.bg/izrael-gelfand-pedagog-2/
43. Л.Томов, Разпространение на Ковид-19 сред децата в България, Практическа педиатрия, бр. 5, 2021, стр.6-11 https://prakticheska-pediatria.net/2021/05/28/prakticheska-pediatria-broi-5-2021/ , 1311-0756 (print)
44. Случайност и необходимост, Пеат Некогаш, бр. 32,май 2021
45. А. Поанкаре С. Червенкова (преводач),Олга Николова (преводач),Л. Томов (редактор), Тодор Попов (бележки), Отношенията между материята и етера, , Пеат Некогаш, бр. 32,май 2021
46. Г. Галилей, Диана Върголомова (преводач), Л. Томов (редактор), Из „Диалог за двете системи на света“, Пеат Некогаш, бр. 32,май 2021
47. Л.Томов, Ц. Великова,Х. Бацелова, Анализ на здравния риск, свързан с разпространението на COVID-19 в учебните заведения, Медицински мениджмънт и здравна политика, LII, бр.2,стр.32-44
48. Tomov, L. P., Velikova, T. V., & Batselova, H. M. (2021). HEALTH RISK MANAGEMENT IN KINDERGARTENS, SCHOOLS AND UNIVERSITIES, DURING COVID-19 PANDEMIC: A HEURISTIC FRAMEWORK. American International Journal of Biology and Life Sciences, 3(1), 40-43. https://doi.org/10.46545/aijbls.v3i1.207


Рефериран(индексиране) на списанията, в които са публикациите:
1. Computer Science and Education in Computer Science – в CEEOL (Central and Eastern European Online Library
2. Science.Business.Society – Google Scholar
3. Българска Наука – Рецензирано, в референтния списък на НАЦИД
4. Годишник на Департамент “Администрация и управление” ISSN 2603-297X – Рецензирано, но не индексирано
5. Венец – Рецензирано и индексирано в: NewJour Databases; DOAJ; Google Scholar; Harzing''s Publish or Perish; Index Copernicus; Scientific Commons; Socolar Databases; Ulrich''s (Global Serials Directory); BASE; PRORCH; Academic Index; Academic Journals Database, DRJI (Directory of Research Journals Indexing), CORE, OAJI (Open Academic Journals Index)
6. Tropical Doctor – Scopus, Web of Science, Impact Factor 0.591
7. Доклади от Пролетната конференция на Съюза на Българските Математици – не открих къде се индексира
8. „Детски и инфекциозни болести“ – Списанието се обработва в БД Българска Медицинска Литература
9. Списание „Български език и литература“, Национално издателство "Аз-буки", Scopus, Web of Science
10. Списание „Математика и информатика“, Национално издателство "Аз-буки", Scopus, Web of Science
11. Пеат Некогаш, електронно списание
12. Медицински мениджмънт и здравна политика – Списанието се обработва в БД Българска Медицинска Литература
13. American International Journal of Biology and Life Sciences, Google Scholar, Impact factor 4.89/2020

Книги:
1. История на математиката, специален брой на Българска Наука, https://nauka.bg/bgnauka-matematika/
2. Какво харесвам в математиката – книга с Българска наука, сборник от есета на ученици, наградени в конкурса „Какво харесвам в математиката“, организиран от Българска наука и ЧОУ „Томас Едисън“ https://nauka.bg/kakvo-haresvam-matematikata/
3. Пандемията и ние, специален брой на Българска Наука, 10.10.2020 https://nauka.bg/pandemiq-nie/
4. Тригонометричните функции и музиката на небесните сфери, електронна книжа на Българска наука, към брой 141 https://nauka.bg/bgnauka141/