facebook

ДепартаментИнформатика

Увод в алгоритмите и програмирането, Велина Славова, Станислав Иванов, НБУ, София, 2003, ISBN 954-535-297-3, 213 стр.

slavova_184x250_fit_478b24840a

Увод в алгоритмите и програмирането, Велина Славова, Станислав Иванов, НБУ, София, 2003, ISBN 954-535-297-3, 213 стр.

Велина Славова, Станислав Иванов

Научни и учебни издания

Излагат се основните принципи и подходи за формализирането на задачи и създаването на алгоритми. Множеството примери, аналогии и илюстрации улесняват разбирането и усвояването на материала. Концепциите на структурите за управление и базовите типове данни са представени без позоваване на конкретен език за програмиране, но предварителното познаване на Pascal или С би било полезно. Паралелно с основното изложение се коментират аспектите на реализация в конкретна програмна среда, като се привеждат необходимите сведения за синтаксиса на използваните езици. Включен е голям брой решени задачи и задачи за самостоятелна работа.