facebook

ДепартаментИнформатика

Уеб базирани потребителски интерфейси

djambazov_184x250_fit_478b24840a

Уеб базирани потребителски интерфейси

Венцислав Джамбазов

Научни и учебни издания

Потребителският интерфейс е среща на човешкото мисле-

не с логиката на програмния продукт. От него зависи, в го-

ляма степен, удобството за работа с дадена информационна

система. Появата на нови технологии и стандарти в уеб –

НТМL5, СSS3, JavaScript Framework и други, силно увеличава

възможностите пред уеб разработчиците. Тези технологии

предполагат нов принципен подход при изграждането на уеб

базирани интерфейси. В същото време трябва да се позна-

ват различията между браузърите и да се следи посоката, в

която се развива уеб пространството. Тази книга представя

принципите при проектиране на уеб базирани потребител-

ски интерфейси и избрани технологии за реализация на техни

базови елементи.