facebook

ДепартаментИнформатика

Теория на вероятностите и статистика, Красимир Калинов, НБУ, София, 2002, ISBN 954-535-277-9, 137 стр.

kalinov-teoria-na-veroiatnostite_184x250_fit_478b24840a

Теория на вероятностите и статистика, Красимир Калинов, НБУ, София, 2002, ISBN 954-535-277-9, 137 стр.

Красимир Калинов

Научни и учебни издания

Книга, предназначена за студентите, които за първи път се заемат с важната и интересна материя на теорията на вероятностите и математическата статистика. Първите пет теми са посветени на основните понятия и факти на теорията на вероятностите, които са фундаментът на дисциплината. Подходът, който е възприет, се опира на аксиоматиката на Колмогоров. Особено внимание се обръща на граничните теореми в теорията на вероятностите. Темите от 6 до 8 са въведение в методите на математическата статистика - разглеждат се всички основни понятия по темата. Тема 9 е посветена на метода на статистическото моделиране, по-известен като метод на Монте Карло. Всяка тема съдържа ключови думи, свързани с основните понятия; упражнения и задачи за самостоятелна работа и др. Книгата завършва с библиография на препоръчителната литература.