facebook

ДепартаментИнформатика

Статистически методи в поведенческите и социалните науки Красимир Калинов, НБУ, София, 2001, ISBN 954-535-239-6, 444 стр.

kalinov3-stat-nbu_184x250_fit_478b24840a

Статистически методи в поведенческите и социалните науки Красимир Калинов, НБУ, София, 2001, ISBN 954-535-239-6, 444 стр.

Красимир Калинов

Научни и учебни издания

Основната цел на материала е да се изведат принципите за разбиране на базовите статистически процедури, използвани в изследванията в областта на поведенческите науки и науките за човека, да изгради изчислителни умения, които се изискват при прилагането на статистически методи в реални ситуации. Книгата се организира от седемнадесет глави, които представят описателните методи на статистиката, с които започва всеки един анализ; методите на статистическия извод; еднофакторния и двуфакторния дисперсионен анализ; непараметричните методи на статистиката; множествената корелация и линейната регресия и др.