facebook

ДепартаментИнформатика

Статистически методи в поведенческите и социалните науки

kalinov2-stat-metodi_184x250_fit_478b24840a

Статистически методи в поведенческите и социалните науки

Красимир Калинов. София: Издателство на НБУ, 2010

Научни и учебни издания

Книгата запознава с принципите на базовите статистически процедури, използвани в поведенческите и социалните науки и помага на нематематиците да навлязат в трудната за тях приложна статистика.


Започва с най–елементарните описателни методи и преминава към по–сложните подходи. Дадени са всички нужни формули и дефиниции. Читателят научава не само как да прилага формулите, но и логиката при използването на статистическите методи.


Изложението е традиционно за уводен курс, но съдържа и важни за съвременния подход при прилагането на статистическите методи обяснения, като разкриване на вътрешната логика при проверка на хипотези и връзката с доверителните интервали, по–разширено обсъждане на различните мерки за взаимовръзка, процедурите за множествени сравнения и др.


Упражненията и задачите илюстрират и задълбочават разбирането на методите. Материалът от всяка глава е обобщен в резюме.


В това второ издание към всяка глава са добавени начините за реализиране на разглежданите статистически методи с помощта на SPSS. Подробно е обяснено как се стига до нужните методи и как се интерпретират резултатите, които пакетът показва. Добавен е речник с термините в SPSS.


Тази книга има собствена страница в интернет: http://ebox.nbu.bg/StatMethods