facebook

ДепартаментИнформатика

Приложна математика

marinov-pak_184x250_fit_478b24840a

Приложна математика

Марин Л. Маринов

Научни и учебни издания

В книгата е представена първата част от математически-

те понятия и факти, които изграждат математическите

основи на икономиката. Представени са основни теми от

математиката – абсолютна и относителна грешка, N-мер-

но координатно пространство, матрично смятане, систе-

ми линейни уравнения, координатни системи, вектори, линии

в равнината, граница на функция, производна на функция,

неопределен и определен интеграл, линейното и динамично

оптимиране. Изложението не предполага предварителни зна-

ния и всяка от главите може да се изучава самостоятелно.

По всяка от темите са дадени примери на приложения в

икономиката. Книгата съдържа и задачи за самостоятелна

работа с отговори.