facebook

ДепартаментИнформатика

Приложение на програмируемите логически схеми в електрозадвижванията

kniga-yasen-gorbunov-2_184x250_fit_478b24840a

Приложение на програмируемите логически схеми в електрозадвижванията

Ясен Горбунов

Научни и учебни издания

Електрозадвижванията представляват един от основните консуматори на електрическа енергия в световен мащаб, тъй като участват във всички области на съвременния живот – индустрията, медицината и бита. По тази причина изискванията, предявявани по отношение на тяхното ефективно използване постоянно нарастват. Нарастват и изискванията към качеството на управление, което предполага необходимост от създаване на по-бързи и по-сложни управляващи алгоритми. В днешно време общата тенденция е почти всички произвеждани електрозадвижвания да са реализирани с цифрово управление. Голяма част от системите за управление на електрозадвижвания са базирани на микропроцесорни системи, но все по-голямо е присъствието и на задвижвания, чието управление е изпълнено частично или изцяло с програмируеми логически схеми. Причината за това е тяхната способност за изпълнение на паралелни алгоритми, с което те превъзхождат по бързодействие цифровите схеми, изградени на базата на микроконтролери и цифрови сигнални процесори. Монографията е посветена на въпроси, свързани с проектирането на цифрови устройства с помощта на програмируеми логически схеми и тяхното използване в системите за електрозадвижване. Разгледани са множество примерни хардуерни описания на модули и алгоритми. Всяко едно от предложените решения е проверено на практика. В изложението, с цел да се подпомогне анализа и в качеството на доказателство за работоспособност са представени симулационни времедиаграми. Вместо схематичен подход е избран език за хардуерно описание - Verilog HDL, което предоставя гъвкавост при нужда от модификация на описанието, а също и лесна преносимост между различни фамилии програмируеми логически устройства. Представените хардуерни описания могат да бъдат използвани като съставни модули в по-сложни системи или да бъдат надграждани. Книгата може да бъде полезна на всички, които се интересуват от проблемите на съвременната цифрова електроника и нейното приложение в системите за управление на електрозадвижвания. Тя може да послужи на студенти, инженери, докторанти и специалисти, желаещи да се запознаят с основните насоки, както и да задълбочат своите знания в областта на синтеза на логически схеми и логическото управление на електромеханични системи като цяло.