facebook

ДепартаментИнформатика

Модели на смъртност

modeli-smyrtnost_184x250_fit_478b24840a

Модели на смъртност

Димитър Атанасов. София: Издателство на НБУ, 2012

Научни и учебни издания

В тази книга е представен математическият апарат, с който могат да се моделират процесите на смъртност в популацията, както и някои от основните методи за тяхното изследване. Такива задачи често възникват в области като актюерните науки, моделирането на демографски и екологични процеси, медицината, инженерните науки и др.


Това, което отличава тази книга, е подходът към проблематиката. В преобладаващата литературата обект на изследването е фунцкията на преживяване. Тук изследването е фокусирано върху функцията на смъртност. Това дава възможност да се илюстрира по какъв начин определени предположения за процесите на смъртност в популацията или за характеристиките, присъщи на организмите, оказват влияние върху интензитета за настъпване на смърт. Въпреки че голяма част от материала в книгата може да се открие под различна форма в редица други книги и учебници, тук стремежът е бил да се използват оригиналните източници и автори като по този начин се демонстрира еволюцията на тази тематика през годините.


Книгата може да се използва за запознаване с основната терминология и методи за анализ и моделиране на данни за преживяване и смъртност.