facebook

ДепартаментИнформатика

Компютърна графика и фотореалистична визуализация

maleshkov_184x250_fit_478b24840a

Компютърна графика и фотореалистична визуализация

Стоян Малешков, Веселин Георгиев. НБУ, София, 2014

Научни и учебни издания

Книгата съдържа основните теми на класически курс по

компютърна графика и съвременни методи за фотореалис-

тична визуализация. Съдържанието е организирано в раздели-

те – “Компютърна графика – основни понятия”, “Интерак-

тивна графична система”, “Геометрични трансформации”,

“Трансформация на изгледа”, “Проекции”, “Тримерно визу-

ално преобразуване”, “Геометрични модели”, “Видимост на

линии и повърхности”, “Възприемане на светлината. Цвят

и цветови системи в компютърната графика”, “Фотореали-

зъм в тримерната компютърна графика”, “Локални модели

на осветление”, “Оцветяване на многоъгълници”, “Описание

на плавни криви и повърхнини”, “Текстуриране на тримерни

обекти”, “Методи за глобално осветление: трасировка на

лъчи”, “Методи за глобално осветление: метод на радиация-

та”, “Съвременни методи за фотореалистични визуализации”.