ДепартаментИнформатика

проф. д-р Стоян Малешков

проф. д-р Стоян МалешковДепартамент: Информатика

Телефон: -

E-mail: maleshkov@tu-sofia.bg

Приемно време: Електронна поща: smaleshkov@nbu.bg Онлайн,Електронна поща: smaleshkov@nbu.bg ОнлайнПрофесионална автобиография:

Стоян Малешков е завършил Технически университет – София - специалност “Автоматика и телемеханика”. Има следдипломна специализация по Приложна математика към същия университет и защитава докторантура в областта на автоматизирано проектиране на системи за управление. От 1989 г. е доцент в кат. Програмиране и компютърни технологии на ТУ – София, а от 2000 г. и доцент в НБУ – БФ. Заемал е изборните длъжности ръководител на катедра Програмиране и компютърни технологии и зам. декан на Факултет за германско инженерно обучение и промишлен мениджмънт в ТУ – София. Бил е специализант на Фондация Фулбрайт в Изследователската лаборатория по интерактивно моделиране на Щатския университет на Луизиана, гр. Батон Руж, САЩ и е провел многократни краткосрочни специализации в страни от Европа и в САЩ. Ръководител и участник в множество научно изследователски и образователни проекти. Има над 70 публикации по идентификация и проектиране на системи за управление, моделиране и симулация, компютърна графика, визуализация, виртуална реалност, алгоритмизация и програмиране, автоматизация на инженерния труд и автоматизирано проектиране. Над 30 от публикациите са в международни списания или издания на международни конференции. Автор и съавтор на 8 книги и учебници по програмиране, системи за автоматизирано проектиране и компютърна графика. Преподава курсовете в НБУ от над 15 години и многократно е изнасял курсове с подобно съдържание пред студенти в университети в Германия и Австрия по програма Еразъм.