facebook

ДепартаментИнформатика

гл. ас. д-р Мария Георгиева

гл. ас. д-р Мария ГеоргиеваДепартамент: Информатика

Телефон: -

E-mail: m.georgieva@nbu.bg

Приемно време: m.georgieva@nbu.bg ОнлайнПрофесионална автобиография:


Образование:
1988 - доктор - 02.05.19 „Оптични и лазерни уреди и методи” (ктн – 2131.6004 „Оптические и оптико-электронные приборы и комплексы”) - МИИГАИК, Москва
1980 - следдипломна квалификация – „Микропроцесори и тяхното приложение“ – Технически университет – София
1979 - следдипломна квалификация – „Поддръжка и експлоатация на мини ЕИМ“ - ЗИТ
1979 - магистър по компютърни системи - Технически университет – София
Професионално развитие:
2011 - досега - гл.ас. в Нов български университет, Бакалавърски ф-т, деп. Информатика
2009 - 2019 - Управляващ съдружник в „Консспект“ ООД
2004-2012 - Председател на Съвета на директорите на „Натурела Плод“ АД
2000-2004 - Р-л проект, системен програмист „ФИБРОС – Fiber Optical Solutions” ООД
1989- 2004 - Ст.асистент – СУ“Св.Кл.Охридски“ , Физически ф-т, кат. Оптика и спектроскопия
1979 - 1989 - Инженер – СУ“Св.Кл.Охридски“, Физически ф-т, кат. Оптика и спектроскопия

Публикации:

• Йотов Цв., Георгиева М. Устройство за атомно-абсорбционен спектрален анализ, АС №34711 (НРБ) с приоритет от 14.09.1982
• Седов М., Георгиева М., Вистин Л., Йотов Зв. Устройство за сканиране и въвеждане на изображения в ЕИМ, АС №37810 (НРБ) с приоритет от 06.04.1984

• X Jubilee Nat.Conf on Atomic Spectroscopy, V.Turnovo, 1982.:
- Kolewa I., Petrakiev A., Georgieva M. A spectral investigation of spatial and time distribution of some plasma parameters in a pulse capillary dicharge - доклад;
- Petrakiew A., Chakrabarti, Jotov Ts, Georgieva M. Space-and-time investigation of the parameters of electhermal atomizers for ETAASA – доклад;
- Georgieva M. and Jotov Ts Choosing of optimum magnetic field in Zeeman atomic absorption spectral analysis – доклад;
• Slavtchev, Stanoev, Handjieva B., Georgieva M., Petrakiev A., Gagov V. Comparison Investigations of the spectral characteristics of Bulgarian pulse lamps for laser pumping - доклад
• 7 Czechoslovak Spectr.Conf. and VIII CANAS, Ceske Budejovice, 1984 –Jotov Ts and Georgieva M. Hybrid Crosshead Atomizer for Atomic Absorption Spectrometry – доклад.
• II Нац. Конф. с междунар. уч. по Оптика и лазерна техника, Варна, 1984; Андреев А., Георгиева М., Седов М. Эквиденситометрия на основе структуры фотополупроводник – жидкий кристалл – доклад;
• III Всес. Сов. по оптике, Барнаул, 1985 - Андреев А., Георгиева М., Седов М. Интерференционный метод измерения отношения С/Ш в структурах фотополупроводник – жидкий кристалл – доклад;
• Респ. Научно-практ. Семинар Голография в промышлености и научн.исслед., Гродно, 1986 - Седов М., Георгиева М., Арефьев А. Нелинейные фазовые преобразования при обработке интерферограмм – доклад;
• III Нац. Конф. с междунар. уч. по Оптика и лазерна техника, Варна, 1987 Седов М., Георгиева М., Арефьев А. Автоматизиран метод за контрол на силициеви подложки за ГИС- доклад
• IV Нац. Конф. с междунар. уч. по Оптика и лазерна техника, Варна, 1989, A.Paneva and M.Georgieva Elipsometric determinationof the refractive index profile in flat waveguides
• Jotov Tz. And Georgieva M. Hybrid Atomizer for atomic absorption spectrometry, Bulg.J.Phys., 12, 27, 1985;
• Георгиева М. Методы обработки изображений в интерферометрии, В кн. Раз-работка методов расчета и проектирования оптических и оптико-электронных приборов и систем: Оптическая обработка изображений, Москва, 1987, с.37;
• Георгиева м., Королев Б., Седов М. Оптическая обработка интерферограмм, в сб. Координатно-чувствительные фотоприемники и оптико-электронные устройства на их основе, Барнаул, 1987, ч.1, с.110
• Бургуджиев З., Апостолова М., Георгиева М. Сравнение и възможности на някои методи за построяване на калибровачна крива при спектрални анализи с фотографска регистрация, Годишник на СУ, т.80, 1988 ;
• Королев Б., Седов М., Георгиева М. Оптическая обработка интерферограмм в интерферометре Физо, В кн. Известия ВУЗов – Геодезия и аерофотосъемка, Москва, # 4, 1988, с.189;
• Георгиева М. Повышение чувствительности интерференционного контроля шероховатости поверхности полупроводниковых пластин, канд.дис., Москва, 1988
• M.Rashkova, M.Peneva, M.Georgieva Algorithms aiding the diagnosis of the most common stomatitises in children – a basis for the “Smart Oral HerpeticDiagnostic” computer programme, OHDMBSC – vol.VII – No1 – March 2008
• М.Рашкова, М.Георгиева, Компютърни технологии в денталната медицина. Smart Oral HerpeticDiagnostic – програма за диагностика на стоматити при деца. Основни принципи и описание на програмата., проблеми на денталната медицина, 2009, т.XXXV, част 1, 5-60 стр.
• DEVELOPING A MULTILINGUAL .NET APPLICATIONS Maria G. Georgieva - Eastern Academic Journal, Volume 3, September, 2018, ISSN: 2367-7384
• PRINTING FORMS AND CONTROLS IN C# Maria Georgieva - Eastern Academic Journal ,Volume 3, October, 2019, ISSN: 2367-7384
• WORKING WITH UNMANAGED CODE IN C # APPLICATIONS Maria Georgieva - Eastern Academic Journal, Volume 3, September, 2020, ISSN: 2367-7384