ДепартаментИнформатика

доц. д-р Георги Тупаров

доц. д-р Георги ТупаровДепартамент: Информатика

Телефон: -

E-mail: gtuparov@nbu.bg

Приемно време: Понеделник 12:00-14:30 712 II Корпус,Сряда 10:00-11:30 712 II КорпусПрофесионална автобиография:

Доцент в професионално направление 4.6. Информатика и компютърни науки
(ВАК, 2007, научна специалност 01.01.12 Информатика)
регистриран в НАЦИД с покрити наукометрични показатели

Основни изследователски интереси в областта на: информационни системи за електронно обучение, обектно-ориентирано моделиране, интегриране на ИКТ в обучението

Възможности за експертиза в областта на: бази от данни, софтуерни технологии

Преподавателски интереси в областта на: информационни системи, бази от данни, обектно-ориентирано моделиране, софтуерни технологии

Образование:

2004 г. - доктор, ТУ - София / СНС на ВАК
1989 г. – магистър инженер, ТУ - София

Членство в организации: IEEE, Съюз на математиците в България


Публикации:

1. Daniela Borissova, Delyan Keremedchiev, Georgi Tuparov.(2020). Multi-Criteria Model for Questions Selection in Generating e-Education Tests Involving Gamification.TEM Journal, 9(2), 779-785. WoS, Scopus

2. Georgi Tuparov, Abdulrahman Al-Sabri and Daniela Tuparova, Technological Model for Implementation of m-Learning in Higher Education in Republic of Yemen, CompSysTech 2019, ACM International Conference Proceeding Series, Scopus SJR 0.169

3. Tuparova, D., Al-Sabri, A.R., Tuparov, G., Mobile Device or Personal Computer for Online Learning – Students’ Satisfaction in Yemeni Universities. (2018) In: Auer M., Guralnick D., Simonics I. (eds) Teaching and Learning in a Digital World. ICL 2017. Advances in Intelligent Systems and Computing, vol 715. pp 383-389, Springer, Cham, On-line ISBN 978-3-319-73210-7, Scopus SJR 0.17

4. Tuparov, G., Tuparova, D., Keremedchiev, D., Gamification and Educational Computer Games in Open Source Learning
Management Systems as a Part of Assessment, In Proc. of 17th International Conference on Information Technology Based Higher Education and Training, 26-28 April 2018 Olhao, Algarve, Portugal, IEEE Xplore Digital Library, 2018

5. Tuparov, G., Tuparova, D., Approaches for integration of educational computer games in e-learning environments, In Proc. of 41st International Convention on Information and Communication Technology, Electronics and Microelectronics (MIPRO 2018), IEEE Xplore Digital Library, 2018, SCOPUS

6. Tuparov, G., Tuparova, D., Veleva, V., Nikolova, E., Educational computer games and gamification in informatics and information technology education — Teachers' points of view, In Proc. of 41st International Convention on Information and Communication Technology, Electronics and Microelectronics (MIPRO 2018), IEEE Xplore Digital Library, 2018, SCOPUS

7. Tuparov, G., Alsabri, A. A. A., & Tuparova, D. (2015). Students' readiness for mobile learning in republic of Yemen - A pilot study. Proceedings of 2015 International Conference on Interactive Mobile Communication Technologies and Learning, IMCL 2015, pp. 190-194, IEEE Xplore Digital Library, Electronic ISBN: 978-1-4673-8243-4, Scopus SJR 0.173

8. Tuparova, D., Goranova, E., Voinohovska, V., Asenova, P, Tuparov, G., Gyudzhenov, I., Teachers' Attitudes Towards The Use Of E-Assessment - Results From A Survey In Bulgaria. Procedia Social and Behavioral Sciences, Vol. 191, pp. 2236-2240, ISSN: 1877-0428, WOS:000380560300390

9. Tuparova D., G. Tuparov, V. Jordanov, Teaching sorting and searching algorithms trough simulation based learning objects in introductory programming course, Procedia - Social and Behavioral Sciences, Volume, 116, Pages: 2962-2966, Elsevier, 2014, WoS

10. Tuparov, G., Kostadinova, H., Tuparova, D., Raykova, M., Approaches for competencies assessment in open source e-learning environments (2014) IEEE Global Engineering Education Conference, EDUCON, art. no. 6826143, pp. 529-532. WoS, Scopus SJR = 0.212, IEEE Xplore Digital Library

11. Tuparova D., G. Tuparov, A. Tsarnakova, Using interactive simulation-based learning objects in introductory course of programming, Procedia - Social and Behavioral Sciences, Volume 46, Pages: 2276-2280, Elsevier, 2013, ISSN: 1877-0428, Web of Science

12. Tuparova, D., Tuparov, G. Implementation of blended learning scenarios for training of school teachers (2011) 2011 14th International Conference on Interactive Collaborative Learning, ICL 2011 - 11th International Conference Virtual University, VU'11, art. no. 6059592, pp. 285-289, WoS, Scopus SJR 0.128

13. Tuparova D., G. Tuparov, Management of students' participation in e-learning collaborative activities (2010) Procedia - Social and Behavioral Sciences, 2 (2), pp. 4757-4762. ISSN: 18770428, Scopus SJR=0,222, WoS

14. Tuparov, G., Tuparova, D., Zafirova, I., The "jigsaw" collaborative method in e-learning environment Moodle (2009) ACM International Conference Proceeding Series, 433, pp. IV.71-IV.76. , ISBN: 978-1-60558-986-2, ACM Digital Library, Scopus SJR=0,169

15. Tuparova D., G. Tuparov, Learning Styles Testing in Moodle, CompSysTech 2008, ACM International Conference Proceeding Series; Vol. 374, Proceedings of the 9th International Conference on Computer Systems and Technologies and Workshop for PhD Students in Computing, Scopus SJR