ДепартаментИнформатика

Проф. д-р Стоян Малешков

Проф. д-р Стоян Малешков

е-mail: maleshkov@tu-sofia.bg

проф. д-р Стоян Богданов Малешков

 

Академична длъжност: професор

 

Научна степен: доктор

 

Основни изследователски интереси в областта на: компютърна графика, виртуална и разширена реалност

 

Допълнителни изследователски интереси в областта на: автоматизация на инженерни труд и системи за автоматизирано проектиране, програмиране, геометрично моделиране

 

Възможности за експертиза в областта на: Компютърни технологии

 

Преподавателски интереси в областта на: Компютърна графика, виртуална и разширена реалност, програмиране, системи за автоматизирано проектиране

 

Образование:

1993 - 2011 гпециализации в Университет Карлсруе, Германия по програма за обмен,

финансирана от Германска служба за академичен обмен;

Учебна 1989 - 1990 г.: Специализант на Фондация Фулбрайт по компютърна графика

в Изследователска лаборатория за интерактивно моделиране, Щатски университет на

Луизиана по програма за научен обмен, финансирана от Фондация Фулбрайт;

1977-1981 г.: Кандидат на техническите науки (сега доктор), тема:

Идентификация на структурата и параметрите на линейни дискретни системи за управление, 

ТУ София, Факултет по математика и информатика и Факултет автоматика;

1975 - 1977 г.: Инженер-математик, следдипломна специализация по Приложна математика,

ТУ София, Факултет по математика и информатика и Факултет автоматика

1970 – 1975 г. : електроинженер (сега магистър- инженер),

специалност Автоматика и телемеханика, ТУ София, Факултет автоматика;

1965 – 1970 г. : Завършено средно образование - 91 СПУ с изучаване на немски език в София

 

Членство в организации: Член в СУБ, ACM SIGGGRAPH, IEEE, GI.

2000 – 2010 г. в състава на работната група 5.10 „Компютърна графика и виртуални светове” на Международната организация за обработка на информацията IFIP.

2006 г. в състава на български национален комитет на IFIP.

 

Участие в национални и международни проекти:

LaSciSo - Large Scale Industrial Structural Optimisation, funded under the FP7 PEOPLE Work Programme IAPP – Grant 285782, период: 2012-2015 г., координатор за ТУ;

Изграждане на научно-учебна лаборатория по Системно проектиране и виртуално инженерство”, Фонд НИ, период: 2005-2009 г., участник: 2005 – 2008 г., координатор за ТУ 2009 г.

„Подобряване на имерсивното представяне на обекти във виртуална среда чрез допълване с имплицитни свойства”, договор № ДДВУ 02/67,  ръководител,  период: 2010 – 2014 г.

Участник в проект по ОП „ Развитие на човешки ресурси” към МОН: Подготовка на специалисти по информационни технологии в икономиката на знанието, Схема: BG051PO001-3.1.07, Договор: BG051PO001-3.1.07-0072, Бенефициент: Нов български университет, ръководител на проекта: доц. д-р П. Асенова.

Проект “Сървисно-ориентирани технологии за подготовка, търсене, съхранение и визуализация на данни”, договор № ДО 02-175/2008-2012 г. фонд НИ – ръководител на групата по визуализация на данни.

Проект "Университетски научно-изследователски комплекс/УНИК за иновации и трансфер на знания в областта на микро/нанотехнологии и материали, енергийната ефективност и виртуалното инженерство", договор ДУНК01/3 (първи етап: дек. 2010 - дек. 2012г., продължение 2013 г.) – ръководител на групата по виртуална реалност.

 

Награди:

Грамота на НИС при ТУ - София за активна научноизследователска дейност - 2014 г.

Почетна грамота на ТУ – София със златен медал във връзка с 20-годишнината от създаването на ФаГИОПМ и за преподавателска и научноизследователска дейност - 2010 г.

Грамота на ТУ – София за дейността като ръководител на научно-изследователски и приложни проекти през 2004-2005 г.

 

По-важни публикации:

Katicic J., J. Ovtcharova, A. Bachvarov, S. Maleshkov, S. Walter, D. Hrabal, A. Scheck, H. Traue, Customer Emotion Capturing during Experiencing of Virtual Engineering Products in Virtual Reality, International Journal on Information Technologies and Security, ISSN 1313-8251, № 4/2012, pp. 63-76.

Chotrov D., S. Maleshkov, Methods and Tools for Design and Implementation of an Affordable Mobile Virtual Reality System for Solving Engineering Problems, Proceedings of the Technical university of Sofia, ISSN 1311-0829, Volume 62, Issue 4, 2012, pp. 161-168.

Малешков С., Д. Чотров, А. Бъчваров, К. Камберов, Мултимодално представяне на резултати от FEM анализ в среда на виртуална реалност, International Scientific Conference FIT`2012, ISBN 978-954-438-854-6, 18-20 October 2012, TU-Sofia, Bulgaria, pp. 301-306.

Nachev I., S. Maleshkov, Android-based Control Interface Solution for Windows Applications, Proceedings in Advanced Research in Scientific Areas, The 1st Virtual International Conference ARSA 2012, Published by Thomson ISBN 978-80-554-0606-0, 3-7 December 2012, pp. 2073-2077.

Daskalov V., T. Schuetzle, A. Sinigersky, S. Maleshkov, Analysis of advanced database techniques for organization and handling of large structural optimization results implementing HDF5, Computer and communications engineering, ISSN 1314-2291, Volume 6, Issue 2, 2012, pp. 42-46.

Chotrov D., S. Maleshkov, Simultaneous Bidirectional Geometric Model Synchronization between CAD and VR Applications, Advances in Visual Computing - 9th International Symposium on Visual Computing ISVC’13, July 29-31, 2013, Rethymnon, Crete, Greece, G. Bebis et al. (Eds.) Lecture Notes in Computer Science series - LNCS 8034, Springer-Verlag, Part II, pp. 288-297.

A. Bachvarov, S. Maleshkov, D. Chotrov. Extending Configuration and Validation of Customized Products by Implicit Features in Virtual Reality Environments, Proceedings of the 7th World Conference on Mass Customization, Personalization and Co-Creation (MCPC), Aalborg, Denmark 4-7.02.2014, Lecture Notes in Production Engineering, DOI: 10.1007/978-3-319-04271-8_17, Springer International Publishing Switzerland, 2014, pp. 189-199.

A. Tzokev, A. Bachvarov, S. Maleshkov. Optimization of HDF5 Performance for Virtual reality Objects Enhanced by Implicit Features, Published in the Proceedings of The Ninth International Conference on Systems, ICONS, IARIA, February 23 - 27, 2014 - Nice, France ISBN: 978-1-61208-319-3, 2014.

Maleshkov S., D. Chotrov, Affordable Virtual Reality System Architecture for Representation of Implicit Object Properties, International Journal of Computer Science Issues, ISSN 1694-0814, Vol. 9, Issue 4, No 2, July 2012, pp. 23-29.

Maleshkov S., Representation of Implicit Product Properties in Virtual Reality Environments. Proceedings of the 8th Annual International Workshop on Computer Science and Education in Computer Science, Boston, 2012, pp. 169-175.

Maleshkov S., Virtual and Augmented Reality in Engineering Education. Proceedings of the 9th Annual International Workshop on Computer Science and Education in Computer Science, ISBN – 1313-8624,  Fulda, 2013, pp. 64-69.

Maleshkov S., Conceptual Model of Virtual Reality System, Information, Communication and Control Systems and Technologies, ISSN 1314-7455, Year 2, No. 1/2013, pp. 50-53. 

Maleshkov S., D. Chotrov, Post-processing of Engineering Analysis Results for Visualization in VR System, International Journal of Computer Science Issues, ISSN 1694-0784 Vol. 10, Issue 2, No 2, March 2013, pp. 258-263.

Малешков, С. Методи и средства на виртуалната реалност за решаване на технически инженерни задачи, ISBN 978-619-167-052-9, Издателство на ТУ – София, 2013.

Малешков, С., В. Георгиев, Компютърна графика и фотореалистична визуализация, учебник, издателско на НБУ, ISBN: 978-954-535-808-7, 2014, – автор на глави 1, 2, 3, 4, 7, 11, 12 и 13.